Kineziologická poradna a rodinné konstelace - Ústí nad Labem

Jak se poslední dobou cítíte? A jak se cítíte právě nyní? Jste vnitřně spokojeni, nebo jen na oko pro okolí? Vnitřní spokojenost je velmi důležitá právě pro Vás samotné. Chcete být šťastní? Můžete být. Změňte sami sebe.

Podpora, porozumění a bezpečné zázemí v obtížných životních situacích, prostor pro sebepoznávání a objevování vlastních možností, řešení vztahových problémů, překonávání utrpení u traumatických zkušeností, (znovu)objevování pocitů radosti, naděje a smyslu života u depresí a krizí středního věku, je možná to, co potřebujete.

Možná jste slyšeli nebo četli, že to, jak působíte na druhé, jak vyzařujete, se Vám dříve nebo později vrátí, a to jako bumerang. Rozhodně není vhodným řešením reagovat na nějakou nespravedlnost, příkoří či zlo obdobným způsobem. Zlo vyvolává jen zlo. A v konečném důsledku? Převážně si uškodíte Vy sami, nehledě na to, kdo z dané „bitvy“ vzejde jako pomyslný vítěz. Jenže sklopit hlavu a nechat do sebe „bušit“ také není řešením. Jak z bludného kruhu ven? Z kruhu, kde počátek všech problémů může být usídlen i ve Vás samotných? Na Vaše problémy, byť by se Vám zdály sebemenší, nemusíte být sami. Vzorce chování jsou převážně v nevědomí (podvědomí). V nevědomí, podobně jako ve vědomí, probíhají psychické procesy, jejichž dynamika ovlivňuje celou osobnost.

Naše poznání je z tohoto hlediska neúplné, a to do značné hloubky. Neuvědomovaný obsah psychiky (např. minulé, již zapomenuté zážitky, získané a vytěsněné, potlačené niterné obsahy, často psychotraumatické konflikty, přání, hodnoty, normy, vzpomínky konkrétní individuální osobnosti), který ovlivňuje naše chování a jednání, aniž o tom víme, nám do značné míry řídí život.

Vědomí sestává z toho, co v daném okamžiku zaměstnává naši mysl, ať jsou to myšlenky, představy, nebo city. Vědomí je v podstatě část mysli, jejímž prostřednictvím cítíme, že žijeme. Podle známého psychologického modelu tvoří vědomí 10% našeho vnímání a 90% nevědomí.

Křehkost a zranitelnost každého z nás

Přicházíme na svět nahatí, bezbranní, a tak křehcí. Dokonce, jak dny, týdny, měsíce a roky plynou, to, že máme na sobě šat, jsme plnoletí, z nás nečiní roboty, kteří bez mrknutí oka dokážou čelit sebemenšímu příkoří, které se na nás děje, či si ho sami způsobujeme. Po celý náš život jsme tak stejně „odhalení“, bezbranní a křehcí. Abychom se však mohli popasovat s každým dnem, každou novou výzvou, která se před námi objeví, musíme být silní, a to nejen navenek, ale hlavně uvnitř. Není-li v pořádku některá naše částečka, pak se celý „domeček z karet“ náhle sesype. Jakmile je starostí, problémů více, pak stačí i slabý větřík, aby způsobil nemalou škodu. Nemusíte však čekat na pohromu, katastrofu, využijete-li kineziologie, konkrétně terapeutické metody ONE BRAIN.

Kineziologie – metoda ONE BRAIN

Co je smyslem terapeutické metody ONE BRAIN? Vaše křehká duše, nehledě na to, jste-li něžnou ženou, nebo drsným mužem, může být vyléčena a může dojít k nastolení tolik žádané rovnováhy pro Váš každodenní život. Abychom mohli hovořit o rovnováze, je třeba mít v harmonii nejen samotnou mysl, ale také psychiku a tělo. Emocionální trauma, či stres, který nás může provázet týden, měsíc, ale i dlouhá léta, se může projevit v zablokování určitých přirozených schopností. A pak je již jen krůček k duševním a fyzickým těžkostem. Metoda ONE BRAIN se však nesoustřeďuje jen na „bolavou duši a tělesnou schránku“. Jednou ze stěžejních součástí metody ONE BRAIN je léčení lehké mozkové dysfunkce, tj. poruchy učení.

Využití metody ONE BRAIN

Rozhodnete-li se pro využití kineziologie, konkrétně pak metody ONE BRAIN, můžete „jen získat“. Nemusí Vás sužovat konkrétní těžkosti, deprese, stres, bolesti apod. Sami si však odpovězte, na kolik se znáte? Znáte Vaše pravé já? A které „já“ je vlastně to Vaše? Není totiž žádnou výjimkou, že řada z nás se chová jinak ve společnosti lidí, a jinak doma. Jinou pózu používáme v práci, ať už z našeho přesvědčení, nebo funkce, která si to žádá. A doma? Můžeme ze sebe shodit břímě odpovědnosti a do jisté míry i přetvářky. Jenže ouha, co když se nám právě druhé, pomyslné já líbí více? Metoda ONE BRAIN Vám může pochopit sebe sama, a to v otázce nepřiměřených reakcí, potížích s komunikací, tolerancí, žárlivostí, pasivitou, nízkého sebevědomí, problémového chování aj. Tím ovšem možnosti metody ONE BRAIN nekončí.

Rodinné konstelace

Již z názvu tak trochu vyplývá, o čem nejspíš pojednávají rodinné konstelace. Rodinné konstelace se soustřeďuje na rodinné

vztahové systémy, ale i na náš individuální vnitřní systém vzorců chování. Nejeden z nás má problémy tzv. žít sám se sebou, zvláště pokud se neznáme, nevyznáme se v sobě a nevíme, co od sebe v dané chvíli, nejen krizové, očekávat. Co teprve, když začneme budovat rodinu? Je logické, že případných problémů, nedorozumění bude o to více. Může se jednat o problémy ve vztahu partner – partner, rodič – dítě. Život by měl přinášet radost, ne jen povinnosti, plnění úkolů, řešení náhlých sporů. Proces systemických rodinných konstelací se soustřeďuje na sebepoznávací, prožitkovou metodu, díky níž je možné odhalit skryté síly, které dřímají v našich rodinných systémech a vytváří prostor pro znovunalezení osobní síly a svého místa, pro přijetí a prožití plného života - vlastního života, osvobozeného od podvědomých rodinných vlivů.

Systemické konstelace jsou tedy jedinečnou metodou vhodnou nejen pro hledání řešení problémů ve vztahových systémech a nalezení zdroje vlastní síly pro potřebné kroky, ale jsou navíc výborným prostředkem vlastního seberozvoje a vědomého života vůbec, jsou možností pocítit dotek vlastní duše s něčím hlubším v nás, jsou způsobem navázání či prohloubení kontaktu s vlastními pocity a potřebami, se sebou samými. Konstelace jsou tréninkem, jak využívat emoce pro sebe a získávat z nich informace.

Neurolingvistické programování a Hypnóza

Neurolingvistické programování neboli NLP vzniklo v 70. letech, kdy dva mladí muži, John Grinder a Richard Bandler, začali zkoumat pracovní postupy nejvýznamnějších špičkových terapeutů naší doby. Bandler studoval psychologii a zajímal se o nové a hlavně jednoduché a efektivní metody psychoterapie. Grinder byl mladým asistentem na filologické fakultě Kalifornské univerzity. Měli společný cíl: najít jednoduchý, snadno pochopitelný  a použitelný model, který by mohli ostatní lidé bez problémů používat. Tomuto systému se říká modelování. „Modelovat" můžeme každého. Všichni úspěšní herci modelují tak, že se vžijí do role, kterou hrají (dosáhnou toho tím, že nasbírají co nejvíce informací a poznatků o těch osobách, které mají zahrát), aby byli tak úspěšní jako ten, koho ztělesňují. Modelování je klíčová technika v NLP.

Bandler a Grinder si pro svůj projekt vybrali čtyři osobnosti:

  • Virginu Satir, specialistku na komplikované rodinné vztahy
  • Fritze Perlse, zakladatele gestalt terapie, dodnes velice uznávaného a používaného způsobu terapie
  • Miltona Ericksona, psychiatra a otce hypnoterapie
  • Gregoryho Batesona, antropologa, který proslul jako expert v jazykové komunikaci

Studium práce těchto čtyř zcela rozdílných osobností ukázalo spoustu shodných momentů, i když každý na první pohled každý postupoval jinak. Přesto se v jádru nelišili. Bandler a Grinder shrnuli  shodné momenty pod název NLP. NLP je tedy soubor různých hypnotických a terapeutických technik a vychází z toho, že vše potřebné k řešení našich problémů, tj. všechny potřebné zdroje a kvality máme už v sobě, jen jsme s nimi ztratili kontakt. Tato metoda nabízí techniky, s jejichž pomocí se klient dostává do kontaktu se svými zdroji, posiluje je a kotví ve svém životě. NLP techniky akceptují individualitu a autonomii každého klienta a umožňují mu spojení se svým nevyužívaným potenciálem.

Esence – cesta ke skutečnému Já

Esence jsou kvality, se kterými přicházíme jako lidské bytosti na svět. Při narození jsme čistou esencí, naše bytost se projevuje skrze paletu esenciálních kvalit: lásku, sílu, radost, vůli, mír a pocit sounáležitosti s všehomírem. Během dětství o tyto kvality přicházíme v důsledku konvenčního života a ztrátou Esence dospíváme k vnitřní prázdnotě. Jak porozumět tomuto vývojovému procesu, pochopit příčiny ztráty kontaktu s Esencí a především jak nalézt k novému spojení s ní a prožít život naplno je možno na seminářích Esence. Je jedna esence, jedna podstata, která proniká vším, ale projevuje se v různých kvalitách (aspektech). Esence je často chápána jako most mezi spirituální oblastí (absolutnem) a strukturou osobnosti (ega). Slouží jako cesta k pochopení naší esenciální podstaty a k opětovnému získání ztracených esencí - kvalit. Jsou to Síla, Láska, Vůle, Radost a Pravda - esence Vnitřního klidu.

Existují další aspekty, které se projevují na pozadí hlavních. Již samotný termín „esenciální" nám prozrazuje, že je to něco, co je nezbytné pro žití, pro fungování člověka. Je to něco, co spadá do samotné podstaty bytí. Je to něco, co bychom mohli přirovnat na tělesné úrovni k „orgánům" těla, bez kterých tělo nemůže fungovat. Esence můžeme vnímat jako nezbytné „orgány pro duši". Bez nich naše podstata ztrácí napojení na tělo a tělo ztrácí napojení na duši a na Univerzum. Osobnost je jen nepatrnou částí vědomí, částí, kterou spirituální tradice nazývají egem. Tato osobnost je oddělená od svého původu, ať ten původ nazveme bytostné Já, Atman, Bytí či Esence. Ve spirituálním jazyce se osobnost rovněž nazývá egem nebo falešnou osobností. "Abychom viděli, že jsme omezeni tím, co je běžně označováno jako ´já´ - moje jméno, moje tělo, moje myšlenky, pocity a vjemy - musíme nahlédnout na stále přítomnou pravdu toho, kdo opravdu jsme - čistá, neomezená, prázdná, tichá, vědomá láska. Tendence přehlížet pravdu toho, čím jste, je považována za normální. Od raného dětství dál to ti, kteří sdílejí toto mylné vnímání skutečnosti, posilují. Je běžné, že se tato podvědomá představa toho, kdo si myslíme, že jsme, stává hlavní motivací, která nás nutí žít a jednat mechanicky" (Bear) „Úplné bytostné Já je veličina, která je nadřazena vědomému já ... je nejen středem, nýbrž je také oním objemem, který zahrnuje vědomí i nevědomí, je to centrum této totality" (C.G.Jung).

Reiki

Hledáte-li spojení meditace, léčení sebe sama, cestu k osobnímu rozvoji a možnost uzdravování, pak Vás cesta může zavést k Reiki. Nejen nalezení sebelásky, sebeúcty, můžete dosáhnout díky Reiki. Můžete začít vědomě pracovat na tom, jak smýšlíte, cítíte, ale i na změně Vašich životních postojů. Nikdy není pozdě na změnu, respektive na nalezení Vašeho pravého já a transformování já, které je očekávané a uměle se dere na svět. Díky** Reiki** můžete nalézt vnitřní klid, který ve Vás nastolí mír. Mír, který následně budete šířit na Vaši rodinu, přátele, blízké.  

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23241 (zdravotnimagazin.cz#10414)


Přidat komentář