Domácí zdravotní a rehabilitační péče Nový Jičín

Hledáte způsob jak svého blízkého ušetřit nemocničního zařízení a přitom pro něj zajistit plnohodnotnou péči? Je prokázáno, že pacienti se v domácím prostředí uzdravují rychleji a navíc jsou v kontaktu s rodinou. Dopřejte jim domácí zdravotní péči.

Domácí zdravotní péčí se rozumí péče, která je pacientům poskytována ošetřovatelkami a pečovatelkami na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, pokud jsou lidé hospitalizovaní ve svém vlastním sociálním prostředí.  Tato zdravotní péče je zaměřena především na udržení zdraví a jeho podporu, na navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, dále je jejím cílem co nejefektivněji zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění jeho klidného umírání a klidné smrti. Někteří lidé si domácí zdravotní péči pletou s péčí o domácnost, spočívající v podobě úklidu v domácnosti, kde lidé nejsou schopni z důvodu svého špatného zdravotního stavu tyto potřeby zajistit, nebo nákupy, potravin, dovoz stravy, doprovod k lékaři. Vždy ovšem záleží na zdravotnickém centru, které služby v oblasti domácí zdravotní péče poskytuje a individuálně se domluvit, jaké konkrétní služby jsou pečovatelky připraveny poskytovat.

Domácí zdravotní a rehabilitační péče - Nový Jičín

Ne každý člověk je soběstačný a schopný se sám o sebe postarat, zejména pokud je člověk po operaci, po úraze, pokud trpí chronickým onemocněním nebo člověk na sklonku života. Jsou lidé, kteří žijí v domácnosti sami, a není nikdo, kdo by jim domácí zdravotní péči poskytl. Ale jsou i ti, kteří mají kolem sebe své blízké, ovšem ani ti nejsou schopni jim poskytnout takovou péči, kterou by pacienti potřebovali a kterou by si zasloužili.

Kdo domácí zdravotní péči ordinuje?

Domácní zdravotní péče bývá poskytována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře. Doporučení k poskytování domácí zdravotní péče může být u dlouhodobé péče platné na dobu 3 měsíce. Domácí zdravotní péče je poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacienta a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou, u které je pacient pojištěn v případě, že mu ji naordinoval příslušný lékař.

Pro koho je domácí zdravotní péče určena?

Tento druh péče je orientován na podporu a udržení zdraví a na prevenci před nemocí. Je určena pacientům, který trpí chronickým onemocněním, kteří jsou dlouhodobě nemocní a lidem po úrazech nebo v terminálním stádiu života.

Cíl a rozsah domácí zdravotní péče

Cíle domácí zdravotní péče se vždy minimálně liší podle zdravotnického centra, které služby nabízí, ale obecně můžete tyto cíle shrnout následovně. Cílem by měla být kvalitní** humánní péče** ve vlastním sociálním prostředí klienta a to v rozsahu, který je určen dle jeho individuální potřeby. Pokud pacient potřebuje, je domácí zdravotní péče zajišťována 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. U každého pacienta je podporována sebeobsluha a sebepéče, aby se mohl co nejdříve nebo aspoň částečně zařadit do běžného života a nemusel být plně odkázán na péči druhých. Zdravotní péče je indikována žádostí ošetřujícím lékařem, ať už praktického nebo ošetřujícího lékaře z nemocničního oddělení, odkud byl pacient propuštěn do domácího prostředí. Tento lékař určuje rozsah a četnost domácí zdravotní péče. V případě, že má pacient zájem o služby zdravotnického centra, musí mu být doporučení vystaveno jeho ošetřujícím lékařem.

Jaké služby zdravotnické centrum nejčastěji poskytuje?

Mezi nejčastěji využívané služby patří aplikace injekcí, infuzí, insulinu, analgetik, provádění cévkování, klysma, ošetřování stomií, katetrů, převazy ran, bércových vředů, měření krevního tlaku, měření teploty, měření příjmu a výdeje tekutin, měření EKG, odběry biologického materiálu, rehabilitační ošetřování v podobě nácviku soběstačnosti, mobilizace, nácvik chůze. Domácí zdravotní služby spočívají také v ošetřovatelském poradenství pro rodinné příslušníky, resp. zácvik domácích příslušníků, nebo ve specializované rehabilitační péči fyzioterapeuta v domácím prostředí, který s pacientem procvičuje chůzi, zvyšování soběstačnosti, který zajišťuje pooperační rehabilitaci, atd. Ošetřující péče může spočívat také v péči o diabetiky, o dialyzované pacienty, v hygieně u ležících pacientů, apod.

Domácí rehabilitační péče

Jde o zvláštní formu rehabilitační péče, které já pacientům poskytována kvalifikovanými fyzioterapeuty v jejich domovech. Takový fyzioterapeut dochází za svým pacientem k němu domů a zde o něj pečuje na základě indikace lékaře. Jde o formu zdravotní péče, čímž se rozumí skutečnost, že o ní rozhoduje ošetřující lékař.** Domácí rehabilitační péče** se aplikuje jak u pacientů, kteří vyžadují krátkodobou rehabilitační péči, např. když jsou v rekonvalescenci po úrazech nebo operačních výkonech, ale také u chronicky nemocných pacientů, kde je léčby vyžadováno i několik let. Bylo prokázáno, že u pacienta, který využívá** zdravotní péči** ve svém vlastním prostředí, se doba rekonvalescence významně zkracuje a lidé, kteří jsou chronicky nemocní, se lépe vyrovnají se svým handicapem.

Co rehabilitační péče zahrnuje?

Rehabilitační domácí péče nabízí rehabilitační služby zdarma, pokud jsou předepsané praktickým nebo ošetřujícím lékařem, dále poskytují zkrácení pobytu v nemocnici na nezbytně nutnou dobu, možnost doléčení v domácím prostředí. Rehabilitace jsou určeny pro nepohyblivé pacienty, ať už se jedná o pacienty po mozkové příhodě, pacienty s nádorovým onemocněním, po úrazu, po operaci, atd., a zahrnují další odbornou péči.

V čem spočívá domácí rehabilitační péče?

Do této oblasti patří aktivní cvičení a chůze, ale nejen to. Dále sem můžeme zahrnout i pasivní cvičení, masáže a dechová cvičení. Každé rehabilitační cvičení je samozřejmě zaměřeno na zdravotní problémy a stav pacienta, na to, co potřebuje a co je jeho cílem. Součástí rehabilitace je také polohování a nácvik přesunu postiženého z postele na vozík nebo do křesla a opačně. Každé rehabilitační cvičení má pozitivní vliv na prokrvení a okysličení tkání, pomáhá odstranit svalové napětí, pomáhá udržet hybnost kloubů a má výrazně dobrý vliv na lidskou psychiku. Pozitivní vliv na pacienta má také jeho kontakt a spolupráce s ošetřující osobou. I masáže patří k vhodným prvkům, kterými je péče o nemocného doplňována. Masáže mají dobrý vliv na fyzický i psychický stav jedince. Není až tak nutné provádět předpisové masáže, ale již samotný tělesný kontakt pečující osoby a pacienta má na jeho zdravotní stav pozitivní vliv. Může se jednat o hlazení nebo promazávání pokožky nemocného.

Kdo poskytuje rehabilitační péči?

Rehabilitace může být zařazena do denního režimu i v tom případě, kdy je nemocný umístěn v sociálním zařízení. Vždy samozřejmě záleží na zdravotním stavu a na individuálním přístupu pacienta, ovšem v každém případě  má rehabilitace na nemocného pozitivní vliv. Rehabilitační péči poskytují rehabilitační sestry, které dochází na rehabilitace buď za pacientem k němu domů, nebo do sociálního zařízení, ve kterém je pacient umístěn.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23099 (zdravotnimagazin.cz#10267)


Přidat komentář