Jak pomoci koktajícímu dítěti

Říká se, že koktání je znakem vysokého intelektu. Faktem je, že tato vada řeči se nejvýrazněji objevuje ve vyspělých zemích, zatímco na africkém kontinentu najdete koktajícího jen s obrovskými problémy.

Koktající dítě

Pro každou rodinu je velkou událostí, když dítě začne mluvit. Nejdříve se objevují samotná slova, později se slova spojují ve věty. Pro zdravý vývoj řeči je nezbytná vzájemná komunikace mezi dítětem a rodiči. Čím dříve se případné vady řeči podchytí, tím lépe se pak napravují.

Dostatečný dohled

Prvním kritickým obdobím bývá třetí až čtvrtý rok. Dítě opakuje několikrát za sebou to, co již řeklo. Pokud opakuje slabiky nebo jednotlivá slova je lépe vyhledat specialistu – foniatra, klinického logopeda, psychologa, popř. neurologa. Další významnou událostí bývá nástup do školy, jen málo dětí začne koktat později. Pro koktavého je mluvení citově náročnou situací. Koktavost se zhoršuje také vlivem strachu, které dítě zažívá v komunikaci s dospělými. Nezbytná je proto trpělivost všech, kteří s dítětem komunikují.

Důležitá je trpělivost

  • Necháváme dítěti dostatek času na vyslovení toho, co zamýšlelo.
  • Důležitá je trpělivost, dítě neokřikujeme, když se zaráží.
  • Snažíme se taktně pomoci vhodným výrazem, doplněním věty.
  • Necháváme volbu na dítěti, zda se chce účastnit mluvení před lidmi, či nikoli.
  • Dítě by mělo cítit oporu, nemělo by zažívat posměch.
  • Rodiče by si měli najít dostatek času na dítě a komunikovat, komunikovat..

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22398 (zdravotnimagazin.cz#6991)


Přidat komentář