Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Ostrava a Moravskoslezský kraj

Ať už máte, nebo budete mít firmu o jednom či stovce a více zaměstnanců, pak se Vás kromě povinnosti vedení daňové evidence či účetnictví, bude také týkat zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vy samotní, jako zaměstnavatelé, nemusíte být profíci v oblasti BOZP a PO. A rozhodně se nemusíte pouštět do studování patřičné legislativy. Veškerou práci v oblasti BOZP a PO u Vás v organizaci může zaštiťovat některá z profesionálních firem.

Otázka BOZP v souvislosti s podnikáním - Ostrava a Moravskoslezský kraj

Do jisté míry je jedno, zda budete podnikat ve službách, či výrobě. V obou případech se Vás bude týkat povinnost zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), ale také PO (požární ochrana). Samozřejmě, pak při bližším ohledu se bude lišit BOZP doslova v každé firmě. Jednotlivé firmy se liší nejen zaměřením podnikání, organizační kulturou a strukturou, ale také výčtem profesí. A v konečném důsledku to, co u jedné firmy obnáší pracovní náplň například montážního dělníka, může pro druhou firmu obnášet zcela jiné dílčí úkoly. Z toho vyplývá, že i když je možné se řídit, stran BOZP a PO určitými jednotnými opatřeními, je především brát v potaz nuance konkrétních pracovišť a jednotlivých profesí. Žádný mistr tak tedy nenajdete, který byste mohli použít pro Vaši firmu.

Práce specialisty BOZP u Vás ve firmě

S čím se například můžete obrátit na specialistu BOZP? Jeho práce spočívá především ve vyhledávání, ale také následné minimalizaci případných rizik, které mohou vzniknout na konkrétních pracovištích a odděleních. V souvislosti s tím provede podrobnou kategorizaci jednotlivých profesí. Zaměří se u nich na dodržování hygieny práce, hygieny pracovního prostředí, ale také volbě patřičných ochranných pracovních pomůcek. V neposlední řadě s oblastí BOZP také velmi úzce souvisí i oblast PO.

Školení v BOZP a PO - Ostrava a Moravskoslezský kraj

Součástí oblasti BOZP a PO je také vstupní a periodické proškolování všech zaměstnanců. Ať už nastoupí do jakékoli práce nový pracovník, je bezpodmínečně nutné, aby byl proškolen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v požární ochraně. Obecně se tato povinnost týká každého, a to bez ohledu, jakou profesi bude zastávat. Tzn., že jak dělníci ve výrobě, tak administrativní pracovníci musí dbát na bezpečnost při vykonávání své práce. Samozřejmě, že jsou pak specifikována případná rizika, která souvisí s tou kterou pracovní pozicí.

Školení BOZP a PO

se netýká jen teorie, ale také praxe. A nezabývá se „jen“ riziky, které se týkají vykonávání práce. Součástí školení je také způsob chování, když by došlo například k požáru, úniku plynu, chemikálií apod.

Vedle vstupního školení, se pak také pracovníci účastní tzv. periodického školení. Nestačí tedy absolvovat vstupní školení. A jak se říká „opakování matka moudrosti“. Takové školení, konkrétně odborné na vysoké profesionální úrovni, bude mít pro pracovníky jen samé přínosy. Aby však pracovníci neměli daná školení spojená s nudou, či promrhaným časem, je důležité mít odborného a šikovného školitele.

Specialista na BOZP a požární ochranu pro zdravotnická zařízení - Ostrava a Moravskoslezský kraj

Pracovníci zaměstnaní ve zdravotnictví

se musí zabývat celou řadou činností a prostředí, jež ohrožují jejich zdraví a představují pro ně riziko nemocí z povolání nebo pracovních úrazů. Mnoho prostředí, v nichž zdravotníci vykonávají své zaměstnání, a mnohotvárnost úkolů, které zdravotníci plní, mohou znamenat celou řadu různých rizik (biologická, chemická, fyzická, ergonomická či psychosociální). Proto je důležité dodržovat platné předpisy.

Pro zdravotnické pracovníky, nebo pracovníky sociálních služeb,

patří k nejproblematičtějším oblastem z pohledu BOZP pohyb na pracovištích, stav pracovního prostředí, stav technických zařízení a přístrojové techniky, poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek, zajišťování prevence, dodržování přesčasové práce nebo dodržování zákazu některých prací kojícím a těhotným ženám.

V důsledku povahy

jejich práce, ať už při péči v přední linii o fyzicky či duševně nemocné nebo při zajišťování úklidových služeb, je naprosto nezbytné, aby bylo zdraví a bezpečnost v tomto odvětví prioritou. Proto je BOZP a PO ve zdravotnictví důležitou částí jejich praktického výkonu. Smyslem BOZP je zajistit zdraví a ochranu životů zaměstnanců. Nesprávně prováděná a organizovaná práce, zdraví škodlivé podmínky a nevhodné pracovní prostředí působí negativně na zaměstnance a může mít za následek pracovní úraz, nemoc povolání či zvýšenou nemocnost.Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Ostrava, Moravskoslezský kraj

Cílem BOZP a PO

 je dosažení co nejbezpečnějšího pracovního prostředí předcházením poraněním zaměstnanců způsobeným veškerými ostrými předměty ve zdravotnictví (včetně injekčních jehel) a ochranou ohrožených zaměstnanců v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních. Tohoto cíle lze dosáhnout uplatňováním preventivních a ochranných opatření jako je zavedení bezpečných systémů práce, vyloučení používání ostrých předmětů, které jsou nezbytné, zavedení bezpečných postupů používání a likvidace ostrých zdravotnických nástrojů, poskytování zdravotnických prostředků, používání osobních ochranných pracovních prostředků, zákaz vrácení krytů na použité jehly, očkování, informovaní a školení zaměstnanců.

Zaměstnavatel zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti. S tímto souvisí neustálé vyhledávání rizik, jejich zdrojů a přijímání opatření k omezení těchto rizik. Tuto činnost je nutné provádět zaměstnancem s odbornou způsobilostí, případně toto zajistit třetí osobou s odbornou způsobilostí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25029 (topprodukt.cz#2416)