BOZP - Prevence rizik

Každé podnikání, každou činnost v různých oborech provázejí rizika. Ty je nutné pravidelně vyhledávat, následně vyhodnotit a pak provést účinná opatření. Dobrým pomocníkem vyhledávání rizik je audit firmy.

Bezpečnost je základním kritériem každého podnikání, každé firmy. Je-li správně nastavena, pak firmě nehrozí zbytečná rizika, a tudíž ani žádné ztráty a pokuty. Bezpečnost firmy zajistí audit provedený odbornou firmou a následné řešení možných rizik.

BOZP - Prevence rizik

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle platných zákonů není jednoduché. Tedy v případě, že se o to snaží postarat sám podnikatel. Zde je třeba odborník. Než však zaměstnávat dalšího pracovníka na místo kontrolora, je lépe oslovit dodavatelskou firmu. Ta nabízí profesionální služby na vysoké úrovni a bezpečně se orientuje ve všech zákonech, novelizacích a vyhláškách týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vyhledávání, hodnocení a prevence rizik je tedy samozřejmou součástí nabídky služeb. Jednou z firem, která nabízí komplexní služby BOZP, ale i samostatně jednotlivé služby, je ENERGOM Projekty, a.s. Její nabídku najdete na internetových stránkách www.energom.cz.

Co obnáší prevence rizik?

Prevence rizik znamená všechna opatření, která mají zajistit firmu a její zaměstnance před možnými riziky. Ty je nutné vyhledávat a následně přijímat preventivní opatření k jejich odstranění. Součástí prevence rizik je i zjišťování příčin možných rizik, jejich možných zdrojů a důvodů vzniku. Jde o to, najít a odstranit všechna možná rizika dříve, než zapříčiní nějaký problém nebo neštěstí.

Vyhledávání a hodnocení rizik

K vyhledávání a hodnocení rizik ve firmách a na pracovištích se používají různé metody. A rozhodně nejde jen o jednorázové opatření. Prevence rizik a tedy i jejich vyhledání a hodnocení je opakující se činnost a to po celou dobu fungování firmy. Vyhledáváním možných rizik se myslí identifikace možných nebezpečí, která mohou ohrozit zaměstnance. Hodnocení rizik má za úkol zjistit jejich míru nebezpečnosti a navrhnout opatření, která zjištěná rizika odstraní, anebo je zajistí tak, aby se staly riziky vědomými. To znamená, že není-li možné tato rizika odstranit, pak jsou s nimi seznámeni zaměstnanci. Vše kolem rizik firmy se zanáší do dokumentace BOZP.

Jak často hodnotit rizika v rámci BOZP?

Hodnocení rizik se provádí v pravidelných intervalech, které se stanovují na základě jednotlivých činností, které s danými riziky souvisí. Většinou jde o tyto situace:

  • Základní nebo také výchozí vyhodnocení rizik před otevřením nového pracoviště, nebo před uvedením nového zařízení do provozu.
  • Opakované či kontrolní hodnocení rizik v určených intervalech.
  • Dojde-li ke změně, která by mohla mít vliv na bezpečnost práce.
  • Dojde-li k úrazu či nehodě.
  • Dojde-li k organizačním změnám jako je rozšíření provozu a přidání další směny.
  • Pokud je hodnocení rizik nařízeno státní inspekcí.
  • Pokud vydal podmět zástupce zaměstnanců pro BOZP.

Konečné vyhodnocení rizik

Rizika se dělí na tři základní typy, podle kterých jsou odstraňována, nebo je na ně upozorněno a jsou označena. Jde o rizika:

  • Odstranitelná ihned, nebo v nejkratší době.
  • Rizika reziduální, tedy odstranitelná po potřebném technickém opatření.
  • Rizika neodstranitelná.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23287 (zdravotnimagazin.cz#10460)


Diskuze a zkušenosti

Veronika Kalamová | 14.09.2016 00:27
Při poslední kontrole ze státní inspekce, která nám udělila nemalé sankce za špatné vyhodnocení rizik, jsme museli co nejdříve provést nápravu. Jelikož stávají cí firma neprováděla svou práci dobře, hledali co nejrychleji novou společnost. Na doporučení mých známých jsme oslovili společnost Energom Projekty, která nám zkontrolovala dosavadní dokumentaci a znova provedla školení a zároveň vyhodnocení rizik ve velmi krátkém čase, díky nátlaku inspekce. Zaměstnanec Energomu nás i u této kontroly zastoupil, byla jsem mile překvapena jejich profesionálním vystupováním a vřelým jednáním. Jsme ji nesmírně vděční za jejich kvalitní služby a také milé a ochotné jednání. 'Tímto Vám děkujeme a doporučujeme dále i svým známým. V.K

Iva Zedníčková | 01.06.2017 06:07
Při zaslání rizik na KHS nám to vrátili zpátky, že je to špatně. Rozhodli jsme se, že zkusíme jinou firmu na bozp. Po doporučení jsem se obrátili na Energom Projekty a nelitujeme. Krom toho, že nám nově vyhodnotili a vypracovali rizika, která bez mrknutí oka prošly kontrolou nám i kompletně dali dohromady celou dokumentaci. Děkuji za rychlé a kladné vyřízení. Doporučuji.


Přidat komentář