BOZP - Prevence rizik

Každé podnikání, každou činnost v různých oborech provázejí rizika. Ty je nutné pravidelně vyhledávat, následně vyhodnotit a pak provést účinná opatření. Dobrým pomocníkem vyhledávání rizik je audit firmy.

Bezpečnost je základním kritériem každého podnikání, každé firmy. Je-li správně nastavena, pak firmě nehrozí zbytečná rizika, a tudíž ani žádné ztráty a pokuty. Bezpečnost firmy zajistí audit provedený odbornou firmou a následné řešení možných rizik.

BOZP - Prevence rizik

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle platných zákonů není jednoduché. Tedy v případě, že se o to snaží postarat sám podnikatel. Zde je třeba odborník. Než však zaměstnávat dalšího pracovníka na místo kontrolora, je lépe oslovit dodavatelskou firmu. Ta nabízí profesionální služby na vysoké úrovni a bezpečně se orientuje ve všech zákonech, novelizacích a vyhláškách týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vyhledávání, hodnocení a prevence rizik je tedy samozřejmou součástí nabídky služeb.

Co obnáší prevence rizik?

Prevence rizik znamená všechna opatření, která mají zajistit firmu a její zaměstnance před možnými riziky. Ty je nutné vyhledávat a následně přijímat preventivní opatření k jejich odstranění. Součástí prevence rizik je i zjišťování příčin možných rizik, jejich možných zdrojů a důvodů vzniku. Jde o to, najít a odstranit všechna možná rizika dříve, než zapříčiní nějaký problém nebo neštěstí.

Vyhledávání a hodnocení rizik

K vyhledávání a hodnocení rizik ve firmách a na pracovištích se používají různé metody. A rozhodně nejde jen o jednorázové opatření. Prevence rizik a tedy i jejich vyhledání a hodnocení je opakující se činnost a to po celou dobu fungování firmy. Vyhledáváním možných rizik se myslí identifikace možných nebezpečí, která mohou ohrozit zaměstnance. Hodnocení rizik má za úkol zjistit jejich míru nebezpečnosti a navrhnout opatření, která zjištěná rizika odstraní, anebo je zajistí tak, aby se staly riziky vědomými. To znamená, že není-li možné tato rizika odstranit, pak jsou s nimi seznámeni zaměstnanci. Vše kolem rizik firmy se zanáší do dokumentace BOZP.

Jak často hodnotit rizika v rámci BOZP?

Hodnocení rizik se provádí v pravidelných intervalech, které se stanovují na základě jednotlivých činností, které s danými riziky souvisí. Většinou jde o tyto situace:

  • Základní nebo také výchozí vyhodnocení rizik před otevřením nového pracoviště, nebo před uvedením nového zařízení do provozu.
  • Opakované či kontrolní hodnocení rizik v určených intervalech.
  • Dojde-li ke změně, která by mohla mít vliv na bezpečnost práce.
  • Dojde-li k úrazu či nehodě.
  • Dojde-li k organizačním změnám jako je rozšíření provozu a přidání další směny.
  • Pokud je hodnocení rizik nařízeno státní inspekcí.
  • Pokud vydal podmět zástupce zaměstnanců pro BOZP.

Konečné vyhodnocení rizik

Rizika se dělí na tři základní typy, podle kterých jsou odstraňována, nebo je na ně upozorněno a jsou označena. Jde o rizika:

  • Odstranitelná ihned, nebo v nejkratší době.
  • Rizika reziduální, tedy odstranitelná po potřebném technickém opatření.
  • Rizika neodstranitelná.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23287 (zdravotnimagazin.cz#10460)