Játra, příznaky, léčba, regenerace a jaterní dieta

Játra, příznaky, regenerace a jaterní dieta. Poškození jater alkoholem. Regenerace jater. Rakovina jater. Léčba poškozených jater. Jaterní dieta. Jaterní testy. Příčiny žloutenky. Gilbertův syndrom. Obnova jater a budoucnost.

Příznaky poškození jater

Jedním z prvních příznaků postižení jater je únava. Ta se dostaví náhle, nebo přijde pomalu a zůstává. Postižený bojuje s únavou, ale vůlí se to nedá zvládnout. Velice důležité je nechat si udělat jaterní testy!

Vynikající na regeneraci jater je mladý ječmen Morlife.

Únava a poškození jater

Za únavou stojí v naprosté většině případů lehce snížená a laboratorně (často) neprokazatelná, zhoršená očistná funkce jater. Její zlepšení přinese i to, čemu říkáme výkonnost a radost ze života.

Poškození jater alkoholem

Poškození jater alkoholem je jednou z nejčastějších příčin jaterního poškození u člověka. Existuje přímá souvislost mezi množstvím zkonzumovaného alkoholu a rozvojem jaterního onemocnění. Tolerance alkoholu je u žen nižší než u mužů.

Kdy alkohol poškozuje játra

Již 20g čistého alkoholu za den u žen (200ml vína nebo 60ml destilátu) a 60g u mužů (1200ml 12° piva) může při pravidelné denní konzumaci vést během několika let k jaternímu poškození. Pravidelné denní pití alkoholu je více nebezpečné než pití občasné. Mechanismus vzniku poškození jater není přesně znám. Alkohol výrazně zhoršuje prognózu nemocných s dosud nepoznaným latentně probíhajícím onemocněním jater.

Poškození jater a metabolismus alkoholu

Více jak 90% alkoholu je oxidačními pochody metabolizováno v játrech, malé množství nezměněného alkoholu se vylučuje ledvinami, plícemi a kůží. Existují tři základní enzymatické systémy metabolismu alkoholu. Hlavní část je oxidována alkoholdehydrogenázou v cytosolu hepatocytů, na acetaldehyd. Ten je konvertován aldehyddehydrogenázou na konečný acetát, který je dále metabolizován na acetyl-CoA. Acetyl-CoA je klíčovým enzymem, který může být zapojen do řady dalších metabolických pochodů (mastných kyselin, cholesterolu, do Krebsova cyklu, který je ale po požití alkoholu zpomalen).

Poškození jater alkoholem a dedičné faktory

Aktivita alkoholdehydrogenázy je dána geneticky, čímž se vysvětluje různá individuální vnímavost k alkoholu. Druhým metabolickým systémem je MEOS (microsomal ethanol oxidizing system), který je lokalizován v mikrosomální frakci. Tento systém se uplatňuje pouze při vyšších koncentracích alkoholu. Při chronickém abusu alkoholu dochází ke zvýšení aktivity tohoto systému (enzymatická indukce cytochromu P-450), čímž je vysvětlena rostoucí tolerance k alkoholu u chronických alkoholiků. Zvyšuje se také tolerance některých léků, do jejichž metabolismu je cytochrom P-450 zapojen (sedativa, antibiotika, trankvilizéry). Třetím systémem, který se účastní metabolismu alkoholu pouze malou měrou, je jaterní kataláza, taktéž obsažená v mikrosomální frakci hepatocytů.

Regenerace jater - přírodní léky

Ostropestřec mariánský - regenerace a ochrana jater

Ostropestřec mariánský je jednoletou domácí rostlinou, v poslední době velmi široce pěstovanou. Plody tohoto ztepilého bodláku - lidově nazývané semena - jsou u nás běžně na trhu; obsahují 20 - 30 % mastného oleje, 0,6 % sterolů (betasitosterol, stigmasterol, kampesterol, flavonoidy (taxifolin, kvercetin) a flavonolignany (silybin, silydionin a silikristin), dimérní koniferylalkohol, 0,04 % tokoferolů, aminy (tyramin, histamin) a až 30 % bílkovin. Hlavními, hepatoprotektivně působícími (ochrana jaterní tkáně) antioxidačně účinnými látkami jsou flavonolignany; chrání játra před postižením chemickými jedy (amanitin, falloidin z hub, tetrachlormetan aj.); silybin snižuje oxidaci tuků, tlumí produkci prostaglandinů a tím snižuje vznik nespecifického zánětu v postižené tkáni, zvyšuje prostřednictvím stimulace nukleolárního enzymu polymerasy i rychlost syntézy ribosomálních ribonukleových kyselin. Tím může být zesílena biosyntéza proteinů a regenerace buněk.

Rakovina jater

Při dlouhodobém zánětu jater, zhoršování zdravotního stavu bez léčby bývá jen pozvolné. Většina zánětů jater končí cirhózou – zánět ničí jaterní buňky, ty se sice obnovují, ale neudrží se zánětem tempo a jsou nahrazovány nefunkčním vazivem (játra tvrdnou). Protože ale schopnost regenerace jater je enormní, existují stále ostrůvky jaterní tkáně, které se snaží zregenerovat šílenou rychlostí. Strukturu a funkci jater už nedokážou obnovit, ale vzhledem k veliké rychlosti množení se z nich často vyvine smrtící rakovina jaterních buněk.

## Léčba poškozených jater

Oficiální tablety jsou většinou výtažky z bylin. Možnosti podpory a ochrany jaterní buňky přívodem nějakého přípravku do těla je nevděčná záležitost a z účinných látek mnoho na výběr není.
### Co někdy hodně pomůže

Inhalace stoprocentního lékařského kyslíku přes masku z láhve, asi půl hodiny týdně. V kombinaci s cílenou masáží zad to někdy přinese neuvěřitelné zlepšení celkového stavu, se znovunabytím subjektivně ztracené akceschopnosti.

Baňkování zad

má v případě vnímavosti k této metodě nečekaně rychlý a opakovatelný účinek. Baňkuje se tzv. jaterně-žlučníková zóna, která se nachází zhruba mezi pravou lopatkou a páteří. Opakovat to lze jednou až dvakrát týdně, později jednou do měsíce či do roka.

## Jaterní dieta

Jejím hlavním principem je vynechání tuků, ale měly by se vynechat i živočišné bílkoviny. Ty zatěžují játra více, než se obecně myslí. Proto by se mělo omezit nejen požívání masa, ale i solených aromatických sýrů, které nejsou jeho zdravou náhradou. ## Jaterní testy ### Alaninaminotransferáza (ALT) - Norma: 0,1 – 0,78 mikrokat/l - Běžné hodnoty bez zátěže: 0,2 – 0,25 - Dynamika: hodiny až dny ### Aspartátaminotransferáza (AST) - Norma: 0,05 – 0,72 mikrokat/l - Běžné hodnoty bez zátěže: 0,2 – 0,25 - Dynamika: hodiny až dny ### Bilirubin celkový (bili) - Norma: 2-17 mikromol/l - Dynamika: hodiny až dny ### Gammaglutamiltransferáza (GMT, GGT) - Norma: 0,05 – 0,72 - Dynamika: hodiny až dny Podobně jako krevní obraz, „zánětlivé markery“ nebo iontogram tvoří i jaterní testy ustálenou skupinu laboratorní vyšetření. ## Jaterní testy zahrnují především stanovení hladin tří enzymů ### Jaterní testy - transferáz takzvaných transferáz (trasferáza znamená jednoduše řečeno enzym přenášející něco někam, to něco je nějaký atom nebo skupina atomů, kdyby to byl elektron, tak to není transferáza, ale oxidoreduktáza). ### Alaninaminotransferáza (ALT) a Aspartátaminotransferáza (AST) přenášejí aminoskupinu NH2- každá z/na „svou“ aminokyselinu (alanin, resp aspartát), Gammaglutamiltransferáza (GMT, GGT) pak celý glutathionový zbytek na nějakou jinou aminokyselinu. Jak vidno, názvy enzymů jsou to tedy sice téměř všeříkající, nicméně téměř alespoň pro mě téměř nezapamatovatelné a k tomu samy o sobě každý zaberou téměř řádku textu. Proto se v dalším textu budu držet pouze zavedených zkratek. Hned na začátku je dobré si říct, že ačkoliv se jedná o „jaterní testy“, jsou tyto enzymy v různé míře přítomné ve všech buňkách a jejich zvýšení (dolní meze jsou tak nízké, že o snížení nemusíme uvažovat) nemusí ukazovat jen na játra. Je tedy dobré si o nich povědět něco víc. ### AST je enzym s největší koncentrací nejen v játrech ale také v kosterním a srdečním svalu. Vyskytuje se nejen v cytoplasmě (dejme tomu základní náplni) buněk, ale i v mitochondriích (to jsou ty malé, značně samostatné „elektrárničky“ buňky). Z nějakého důvodu je v buňce první na ráně a tak bývá v případě akutního jaterního poškození jeho hladina relativně (a protože mají podobné rozsahy tak i v absolutních číslech) vyšší než u ALT. Pokud se ovšem jedná o izolované zvýšení AST a ostatní jaterní testy jsou normální, ukazuje tento enzym na možnou jinou příčinu – na svaly. Nakonec ještě mnemotechnická pomůcka pro ty, kdo si podobně jako já nedokážou zaboha zapamatovat, který že enzym je od svalů: Svaly=AST. ALT je na rozdíl od AST obsaženo v největší míře v játrech. Proto zvýšené ukazuje vždy na játra (i když samozřejmě současné svalové poškození, například při úraze, nevylučuje). ## Jaterní testy - izolovaná elevace ALT relativně vyšší ALT oproti AST může znamenat fázi hojení jaterního poškození, kdy se zdá, že AST se „hojí rychleji“. ## Jaterní testy - GMT je stanovováno poměrně zřídka protože jeho hladina víceméně kopíruje hladiny předchozích dvou – s jednou důležitou vyjímkou. Je to totiž enzym účastnící se odstraňování mnoha jedů, zahrnujících v tomto případě i léky a alkohol. Izolované nebo výrazně disproporcionální zvýšení GMT v lékařské praxi signalizuje zhusta alkoholika či alespoň pořádnou pařbu v několika předchozích dnech či pravidelného uživatele léků (včetně narkomanů). ## Jaterní testy - bilirubin je jediný „neenzym“. Je rozpadovým produktem jedné části krevního barviva hemoglobinu – hemu. Když hemoglobin doslouží, je „rozebrán“ v játrech a bilirubin je jako odpad vyloučen do žluči a s ní žlučovody do střeva. A protože je příroda na rozdíl od člověka šetrná, využije i zdánlivý odpad – žluč a bilirubin umožňuje vstřebávání tuků tím, že je „emulguje“, to jest činí rozpustnými ve vodě a vstřebatelnými střevní stěnou. Jako odpad ovšem bilirubin do krve nepatří a k jeho zvýšení dochází tehdy, pokud v játrech něco neběhá – proto je součástí jaterních testů. Obvykle to něco bývá na úrovni vylučování bilirubinu do žluči – ať už na úrovni buňky (v případě tzv. Infekčních žloutenek) nebo na mechanické úrovni překážky odtoku žluče (typicky žlučový kámen). Velmi zjednodušeně v prvním případě letí nahoru enzymy zároveň s bilirubinem (protože příčinou je přímo porucha buňky) v případě druhém bilirubin o něco přechází enzymy (protože buňky jsou poškozovány až druhotně vracejícím se bilirubinem). V každém případě je na první pohled viditelným příznakem tzv. hyperbilirubinémie „žloutenka“, žlutavé zbarvení, která jak vidno nemusí být vždy jen infekční, jak je všeobecně zažité. ## Příčiny žloutenky ale mohou ležet i mimo játra například v případě zvýšeného rozpadu červených krvinek a tím i hemoglobin. Medicínských důvodů může být mnoho, z těch sportovních může připadat v úvahu opět i doping, tentokrát krevní. Organismus si nadbytečné červené krvinky, ať už získaných jakkoliv, nemá důvod držet příliš dlouho a někdy se jich může zbavovat tak razantně, že přebytek hemoglobinu nedokáže dostatečně rychle vylučovat do žluči. ## Gilbertův syndrom Dlužno dodat, že naprosto nejčastější příčinou lehké žloutenky u sportovců je tzv. Gilbertův syndrom, působený dědičně defektním enzymem bilirubín-UDP-glukuronyltransferázou. Onemocnění je to v podstatě neškodné, nositelé této vady pouze v případě fyzického stresu všemožného druhu (od hladovění přes sport až po horečku) nepatrně zežloutnou. Je zajímavé, že jinak bývají, nositelé této poruchy štíhlí a sportovně nadprůměrně disponovaní. **jaterní testy - čerpáno od Ondra Vojtěchovský. * ## Obnova jater a budoucnost Kmenové buňky se již dnes ve světě úspěšně využívají k léčbě Parkinsonovy nemoci, kdy nahrazují poškozené buňky v mozku. V Česku se kmenovými buňkami léčí několik desítek pacientů po úrazu míchy a po infarktu. Kmenové buňky znamenají naději i pro lidi s rozsáhlými popáleninami. Odborníci z buněk totiž budou moci vypěstovat novou kůži, která nahradí popálené části na těle. Vědci přišli také na to, že by kmenové buňky mohly účinně bojovat proti rakovině. Pomohou i při obnově jater či ledvin.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21871 (zdravotnimagazin.cz#5593)


Diskuze a zkušenosti

ŠÁRKA | 05.10.2010 21:36
JATERNÍ ENZYMY MANŽEL MÁ TROJNÁSOBNÉ ZVÝŠENÍ JATERNÍCH ENZYMŮ,MŮŽETE MI PORADIT,JAKÁ DIETNÍ JÍDLA MŮŽE JÍST*? DĚKUJI ZA ODPOVĚD.

Anonym | 08.08.2012 17:51
Re: Játra, příznaky, léčba, regenerace a jaterní dieta Nikdy jsem nepila alkohol ani kavu nejim vepřove někdy drubež a GGT mám 1,10 co stím. mám TRiacylglycelory 3,95Jaku dietu jsi mám nasadit tučné nejim sír taktež ne

Iva Procházková | 08.08.2014 08:45
Re: Játra, příznaky, léčba, regenerace a jaterní dieta Jaká hodnota zvýšeného GGT je už alarmující? GGT mám 2,54, ALT 0,93, Triacylglyceroly 3,83, ostatní v normě. Děkuji za dpověď

Jarmila | 24.09.2014 11:47
Re: Játra, příznaky, léčba, regenerace a jaterní dieta Prosím mám otázku mám zvětšená játra ,lekař mne nasadil léky po kterých mne není dobře mám uzliny na pravé straně,lék se jmenuje Silymarin AL 50. Nejím maso ,maximalně kuřecí, alkohol nepiju občas kafe, tučné jídlo nejím a syry jim jen nizkotučné už si nevím rady.Děkují Jarmila

jirka | 30.04.2017 17:59
Na popud doktora jsem zmenil jídelníček a uzival he-panol. Játra jsou už zase v pořádku…doporučuji vyzkoušet


Přidat komentář