Povinnosti původce odpadů podle Ministerstva zdravotnictví

Vyhlášky č. 376/2001 Sb Ministerstva zdravotnictví určují povinnosti původci odpadů.

Tato vyhláška stanoví obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah návrhu na prodloužení platnosti, obsahu školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,kritéria, metody a postupy hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Dále pak obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů.

Pověřená osoba zajistí kvalifikovaný odběr vzorku odpadu a vybere příslušnou laboratoř pro analytické stanovení nebezpečných vlastností, kde samotný vzorek projde celkovou analýzou.

V případě, že se v odpadu neprokáže výskyt nebezpečné vlastnosti vydá pověřená osoba Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů a následně jej předá původci. Původce odpadů může nakládat pak s daným odpadem jako s ostatním.

Prokáže-li se, že je odpad nebezpečný, je povinen nakládat odpadem jako s nebezpečným.

Víte jak nakládat s nebezpečným odpadem?

Společnost veškeré náležitosti týkající se této problematik zajistí za Vás. Poskytují komplexní služby odpadového hospodáře pro zdravotnictví na míru každé společnosti, především díky svým odborně proškoleným specialistům v odpadovém hospodářstvím.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32112


Přidat komentář