Povinnosti původce odpadů podle Ministerstva zdravotnictví

Vyhlášky č. 376/2001 Sb Ministerstva zdravotnictví určují povinnosti původci odpadů.

Tato vyhláška stanoví obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah návrhu na prodloužení platnosti, obsahu školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,kritéria, metody a postupy hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Dále pak obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů.

Pověřená osoba zajistí kvalifikovaný odběr vzorku odpadu a vybere příslušnou laboratoř pro analytické stanovení nebezpečných vlastností, kde samotný vzorek projde celkovou analýzou.

V případě, že se v odpadu neprokáže výskyt nebezpečné vlastnosti vydá pověřená osoba Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů a následně jej předá původci. Původce odpadů může nakládat pak s daným odpadem jako s ostatním.

Prokáže-li se, že je odpad nebezpečný, je povinen původce odpadů nakládat odpadem jako s nebezpečným.

Víte jak nakládat s nebezpečným odpadem?

Společnost Energom Projekty a.s veškeré náležitosti týkající se této problematik zajistí za Vás. Poskytují komplexní služby odpadového hospodáře pro zdravotnictví na míru každé společnosti, především díky svým odborně proškoleným specialistům v odpadovém hospodářstvím.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32112


Přidat komentář