Skok do výšky

Mezi speciální pohybové schopnosti skokana do výšky počítáme i pohyblivost – především kloubů dolních končetin, pánve a trupu. Zcela specifickými schopnostmi výškařů jsou koordinační: nutnost kinestetického vnímání v pohybu.

Popis skoku do výšky

Cílem skoku vysokého je zdolat (přeskočit) co nejvyšší překážku, představovanou na stojanech položenou laťkou, která nesmí spadnout. Ke klasickému, přirozenému, vertikálnímu skoku, má dnešní technika flopu, kdy výškař převaluje zády laťku, jistě poměrně daleko.

Ale i ve vrcholném provedení může a měl by skok působit nenásilně a přirozeně, stejně jako rychlý, stupňovaný rozběh do oblouku, včasná nasazení a téměř vertikální provedení odrazu, typické vyvěšení nad laťkou a dopad do měkkého doskočiště s přirozeným dozněním do kotoulu vzad.

Jaké schopnosti musí ovládat skokan

Z hlediska průběhu provedení patří skok vysoký mezi smíšené atletické disciplíny. Kombinuje se zde totiž cyklická činnost (rozběhu) s acyklickou (vlastní skok). Co se týče motorických (pohybových) schopností, jedná se o rychlostně-silovou disciplínu s výrazným podílem koordinačních schopností.

Výškař potřebuje rychlou odrazovou sílu v projevu maximální vertikální skočnost = výskok. V. Brumel (jeden z nejslavnějších výškařů světové historie, s osobním rekordem 228 cm v 60. letech), dosahoval při speciální tréninkovém cvičení švihovou nohou na obroučku basketbalového koše – 305 cm! Při tělesné výšce 185 cm jistě obdivuhodný výkon. Dále u výškaře předpokládáme krátkodobou maximální rychlost – několik závěrečných kroků rozběhu absolvují přední skokané rychlostí kolem 8 m/sec.

Mezi speciální pohybové schopnosti skokana do výšky počítáme i pohyblivost – především kloubů dolních končetin, pánve a trupu. Zcela specifickými schopnostmi výškařů jsou koordinační: nutnost kinestetického vnímání v pohybu, jakož i výrazně jemné diferenciační rozlišování poloh i pohybů, dále orientace v prostoru s omezením až vyloučením zrakového vnímání a v neposlední řadě i požadovaná rytmičnost provedení celé pohybové struktury. Nad laťkou se výškař pohybuje v převážné míře zády k celému doskočišti.

Proč se vlastně skáče

  • Tělesný rozvoj
  • Motorická oblast (vysoký stupeň obratnosti, koordinace)
  • Psychologický rozvoj (mj. koncentrace, rozhodnost atd.)
  • Motivační (atraktivnost, dramatičnost)

Původ a historie skoku

Zdolat bez pomoci co nejvyšší překážku lákalo člověka, jak již bylo uvedeno, velice dávno. I proto byly součástí lidových zábav a náboženských slavností u starých Řeků, Římanů, Číňanů, snad i Slovanů, různě pojímané výskoky a prosté skoky vysoké. Pravděpodobným předchůdcem dnešní výšky byl skok vysoko-daleký přes různé umělé překážky.

Sportovní pojetí disciplíny se objevilo v atletickém středověku v Anglii, kde byly v 50. letech minulého století pořádány i první závody ve skoku vysokém. S nástupem atletického novověku (1896) se postupně centrum výkonností přesouvá do USA, kde se časem vytvořily dvě navzájem soupeřící technické školy – východní a západní pobřeží státu.

Přehled vývoje a růstu výkonnosti

způsob rok představitel stát výkon
skrčmý 1864 H. Gooch Anglie 167, 6
střižný - bočný 1876 M. Brooks Anglie 189
střižmý - zvratný 1895 M. Sweeney USA 197
valivý - bočný 1912 G. L. Horine USA 200
valivý - obkročný 1936 D. Albriton USA 207
valivý - zádový - flop 1968 R. Fosbury USA 224

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22805 (zdravotnimagazin.cz#7843)


Přidat komentář