Taekwondo - sport podle pravidel

Taekwondo je bojové umění, které se nezávisle vyvíjelo v Koreji po dobu více než dvě tisíciletí. Stalo se tak moderním mezinárodním sportem a používá ruce, nohy a ostatní části těla k odvrácení útoku protivníka.

Na čem je Taekwondo založeno a co rozvíjí

Jelikož Taekwondo se již od počátku vyvíjelo jako sebeobranný systém, tak i veškeré aktivity v Taekwondo se zakládají v duchu sebeobrany. Taekwondo také napomáhá upevnit zdraví, fyzickou i psychickou sílu a celkovou rovnováhu lidského těla.

Člověk, který se věnuje Taekwondo se musí naučit potlačit vlastní ego

učí se ovládat své nitro a být uctivý k druhým, čili dospět k harmonii duchovna a fyzické síly, protože se učí technikám pro vlastní obranu s použitím celého těla. Pro člověka, který se učí technikám Taekwondo, je jeho celé tělo zbraní, kterou lze lehce zneškodnit protivníkův útok za pomoci vlastních nohou, rukou, pěstí, loktů, kolen, hlavy, či jiné části těla.

Taekwondo krůček po krůčku

Taekwondista se musí nejdříve naučit ovládat sám sebe a vždy se musí zastat slabšího. Může se sice rovně postavit každému nepříteli, ale kodex zakazuje nepoctivý útok a použití nepřiměřené síly. Cvičení Taekwondo učí jednotlivce tzv. duševní skromnosti.

Taekwondo a jeho čtyři větší podskupiny

Taekwondo se dělí na čtyři podskupiny, kde se procvičované techniky od sebe navzájem liší.
- Kjorugi (zápas) - Pchumse (forma, souborná cvičení) - Kjokpch (přerážecí techniky) - Hosinsul (sebeobrana)

Při kterémkoli cvičení v Taekwondo, ať je to kjorugi, pchumse, kjokpcha či hosinsul, je zapotřebí nejenom fyzické a duševní síly, ale i pevné vůle, schopnosti koncentrace, trpělivosti, vyrovnanosti a musí se dodržovat již výše uvedená morální pravidla.

Pravidla pro Taekwondistu

Každý cvičenec musí umět respektovat své učitele a ostatní cvičence, musí respektovat držitele vyšších technických stupňů a poslouchat jejich příkazů, zdravit všechny uvnitř i vně tělocvičny (dojang) a mít úctu ke všem lidem, mít v úctě své rodiče a ostatní členy rodiny.

Taekwondista nesmí svým uměním ublížit ostatním občanům

předvádět své umění na jakémkoliv místě, které k tomu není určeno, použít svého umění, případně bojovat, mimo místa k tomutu účelu vyhrazená, není-li přímo ohroženo jeho zdraví nebo život, nebo zdraví či život jeho nejbližších, nebo osob, které pomoc nevyhnutelně potřebují.

Použitá obrana nebo způsob boje musí být adekvátní danému útoku

Taekwondista nesmí hovořit nahlas uvnitř dojang, v průběhu tréninku, nesmí nosit na trénink předměty, které by mohli ohrozit zdraví ostatních cvičenců, nebo omezit jeho vlastní pohyblivost

Nesmí přeceňovat své síly v průběhu tréninku či mimo něj

Každý taekwondista je naopak povinen nosit na trénink čistý cvičební úbor - dobok, nosit na každý trénink pásek v barvě odpovídající dosaženému technickému stupni, nosit na trénink svůj průkaz cvičence, případně licenci, a na požádání učitele mu je předložit, pravidelně platit příspěvky, aniž by mu to muselo být připomenuto.

Cvičenec má právo trénovat a využívat pomůcek určených k tréninku

pod vedením svých učitelů a trenérů, požádat své učitele a trenéry o radu či pomoc, po složení příslušné zkoušky získat odpovídající technický stupeň, má právno účastnit se všech pořádaných akcí.

Měřítko pro získání technického stupně

Měřítkem pro získání technických stupňů je technická úroveň taekwondisty, sportovní výkony, teoretické znalosti a chování cvičence v jeho osobním životě i na veřejnosti.

Přípravný čas potřebný pro získání jednotlivých technických stupňů

se dělí na tréninkové jednotky. Přípravný čas může být zkrácen, a to na základě zvýšení tréninkových dávek u jednotlivých cvičenců. Po úspěšném složení příslušné zkoušky získá cvičenec odpovídající technický stupeň (kup, dan).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22715 (zdravotnimagazin.cz#7619)


Přidat komentář